Oleofarm – hala produkcyjna z budynkiem biurowym

OLEOFARM Hala produkcyjna z budynkiem biurowym

« 1 z 3 »


Wrocław, ul. Tyniecka-Mokronoska
Główny projektant: mgr inż arch. Renata Majchrzak
Projektant konstrukcji: mgr inż. Jerzy Kokot [SKOS-KONSTRUKCJE]

Kalendarium:
projekt: 2010/2011
pozwolenie na budowę: 03.2011r
realizacja: od 04.2011r do 12.2011r
Inwestor: OLEOFARM SC ul. Fabryczna 16 55 080 Pietrzykowice

Opis techniczny:
Powierzchnia zabudowy: 4 233,92m2
Powierzchnia użytkowa ogółem: 5 043,63m2
Powierzchnia podstawowa biurowa: 948,89m2
Powierzchnia podstawowa produkcyjna: 736,79m2
Powierzchnia podstawowa magazynowa: 1 578,33m2
Powierzchnia komunikacji: 914,38m2
Powierzchnia handlowa: 33,91m2
Powierzchnia pomocnicza: 795,32m2
Kubatura: 38 850,91m3

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku produkcyjnego branży spożywczej z powierzchnią biurową, zapleczem socjalnym, budynkiem wielofunkcyjnym ze sklepem firmowym oraz zagospodarowaniem terenu działek zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulic Tyniecka i Mokronoska we Wrocławiu.

Zagospodarowanie terenu działek podporządkowane zostało funkcji produkcyjnej inwestycji zapewniając swobodną obsługę komunikacyjną dla pojazdów dostawczych oraz pojazdów pracowników z wydzielonym parkingiem naziemnym zlokalizowanym poza ogrodzoną strefą.

W obrębie strefy wjazdowej zaprojektowano budynek wielofunkcyjny z powierzchnią handlową [sklep firmowy] oraz powierzchnią pomocniczą techniczną. Główny budynek zaprojektowano w centralnej części działki. Budynek zaprojektowano o zmiennej ilości kondygnacji zależnej od sposobu użytkowania. W części produkcyjnej budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej w obudowie z płyt warstwowych. W celu ujednolicenia bryły budynku część produkcyjna zaprojektowana została ze ścianą attyki maskującą dach i umieszczone w jego powierzchni świetliki i urządzenia technologiczne.

Część biurowa zaprojektowana jako reprezentacyjna część budynku zaprojektowana została jako trzykondygnacyjna z elewacjami szklonymi systemowymi z połączeniem z płytami warstwowymi maskującymi zaprojektowaną za nimi funkcją socjalną.

BDI Office – Wrocław

BDI Office – budynek biurowy, Wrocław

« 1 z 3 »

 Wrocław, ul. Borowska 272
Inwestor: BDI Sp. z o.o. ul. Borowska 272, Wrocław
główny projektant: mgr inż arch. Renata Majchrzak
projektant konstrukcji: mgr inż. Jerzy Kokot [SKOS-KONSTRUKCJE]

Kalendarium:
projekt: 2008r
pozwolenie na budowę: 08.2008
realizacja: 2008/2010

Opis techniczny:
Powierzchnia zabudowy: 265,53m2
Powierzchnia użytkowa razem: 967,03m2
Powierzchnia użytkowa. Biura: 587,76m2
Powierzchnia pomocnicza. Komunikacja: 381,27m2

Budynek biurowy z garażem podziemnym, którego forma architektoniczna powstała w oparciu o kontekst miejsca: chaotycznego architektonicznie, ciasnego urbanistycznie, pozbawionego wyraźnego akcentu w przestrzeni i uwarunkowanego zapisami decyzyjnymi. Podjęliśmy próbę znalezienia właściwego rozwiązania tworząc bryłę prostą w założeniu, ale posiadającą swój indywidualny charakter poprzez materiał, układ i odbiór.

Pomysł zwieńczony został realizacją docenioną i wyróżnioną w konkursie „Piękny Wrocław” 2010.

Budynek biurowy – koncepcja – Wrocław

Budynek biurowy – koncepcja – Wrocław

Wrocław, ul. Dąbrowskiego 44
Inwestor: Vantage Development S.A., Wrocław
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: OMI Mirek Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 01.2010r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 5810,27m2
powierzchnia użytkowa podstawowa: 3335,74m2
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 2474,53m2
powierzchnia zabudowy: 1113,29m2

W celu opracowania przeprowadzono analizę maksymalnego wykorzystania potencjału działki przy ścisłym uwzględnieniu lokalizacji w jej centralnej części budynku dawnej drukarni o charakterze zabytkowym, z prostą ceglaną elewacją „wyposażoną” w duże szklenia oraz uwzględnieniu szczegółowo określonych wymagań przyszłego użytkownika obiektu. Wynikiem tego działania było ustalenie założeń wyjściowych dla projektu: zachowanie i odrestaurowanie istniejącego budynku dawnej drukarni z nadaniem nowej funkcji maksymalnie komponującej się pierwotnym układem wewnętrznym; rozbiórka istniejących dysharmonizujących zabudowań o charakterze handlowym i gospodarczym; otoczenie istniejącego budynku nową formą o minimalistycznej architekturze, która przy użyciu detalu architektonicznego stanowić będzie współczesną „ramę” dla historycznej zabudowy odzwierciadlającą szacunek dla zastanej przestrzeni; rozwiązanie problemu komunikacji kołowej w obrębie terenu działki przy założeniu jej samodzielnego funkcjonowania po włączeniu do otaczającego układu dróg publicznych; zaprojektowanie obiektu określającego ład oraz prostotę układu funkcjonalnego; maksymalne wykorzystanie powierzchni działki w celu stworzenia obiektu kubaturowego spełniającego wymagania komercyjne Inwestora. Zaprojektowany budynek pięciokondygnacyjny szczelnie wypełnia powierzchnię działki pozostawiając jedynie po jego obwodzie wolną przestrzeń zapewniającą jednokierunkową obsługę komunikacyjną obiektu.

Bryła budynku zaprojektowana w formie prostopadłościennych dwóch filarów „mostu” zawieszonego nad istniejącym budynkiem tworzy nowy kontekst dla otaczającej zabudowy. Szklane elewacje pozbawione detalu architektonicznego zastąpionego ażurowymi nieregularnymi żaluzjami nadaje obiektowi kubaturowemu lekkości i płynności. Ukryte w głębi pełne ściany stanowiące obudowę przeciwpożarową dla zaprojektowanego w tylnym filarze parkingu wielopoziomowego stanowią Istniejące ukształtowanie terenu wykorzystano dla lokalizacji drogi okalającej budynek zapewniającej bezkolizyjną obsługę komunikacyjną dla przyszłych użytkowników zaprojektowanych w obrębie budynku funkcji.

Nowoprojektowany obiekt w pełni podporządkowany został funkcji biurowej stanowiącej główne przeznaczenie obiektu. Istniejący budynek podporządkowany został funkcji komercyjnej wspomagającej powierzchnię biurową. Układ funkcjonalny zaprojektowano w oparciu o czytelny rozdział funkcji i ciągów komunikacyjnych. W obrębie przyziemia szklanego frontowego filaru nowej bryły zaprojektowano główne hole osobne dla poszczególnych podstawowych układów funkcjonalnych kompleksu. Odrębność holi zapewnia zachowanie właściwej obsługi obiektu przy dyskretnym funkcjonowaniu powierzchni komercyjnych w obiekcie biurowym, jednocześnie pozwala na pełne wydzielenie czasowe użytkowania powierzchni. Kondygnacje wyższe nowoprojektowanego obiektu zaprojektowano z podporządkowaniem funkcji biurowej z dwoma trzonami komunikacyjnymi z zapleczem sanitarnym zaprojektowanymi w filarach obiektu.

Powierzchnie biurowe zaprojektowano z możliwością ich podziału lub najmu wielko powierzchniowego. W istniejącym budynku zaprojektowano niezależnie funkcjonujące powierzchnie komercyjne. W obrębie niskiego parteru częściowo zagłębionego w gruncie zaprojektowano powierzchnię handlową z przeznaczeniem pod samoobsługowy market. Jednoprzestrzenna aranżacja powierzchni przy wymaganym zachowaniu istniejących ścian wewnętrznych i minimalnej ingerencji w ich układ pozwala na swobodną zmianę sposobu użytkowania powierzchni. Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej klientów zaprojektowano w obrębie podziemia tylnego filara parking dostępny z wewnętrznej drogi i funkcjonujący niezależnie od parkingu dla użytkowników biurowych. Na poziomie właściwego parteru zaprojektowano powierzchnię o funkcji gastronomicznej – restaurację dostępną z holu wejściowego nowego obiektu. Dostawy dla powierzchni komercyjnych, jak również obsługę techniczną nowego obiektu [dostawy, renowacje, konserwacje] zaprojektowano w obrębie tylnego trzonu na poziomie właściwego parteru. Kondygnacje nadziemne nowoprojektowanego obiektu zaprojektowano w pełni podporządkowane funkcji biurowej. Uzupełnieniem ich funkcjonowania jest wprowadzenie funkcji komercyjnej w podziemiu frontowego trzonu: zaproponowano lokalizację kawiarni. Wszystkie powierzchnie komercyjne zaprojektowano z założeniem ich swobodnego przekształcania dla zmiany sposobu użytkowania.

Dla obsługi parkingowej użytkowników powierzchni biurowych zaprojektowano dwupoziomowy parking nadziemny na poziomie I-go piętra dostępny z rampy zaprojektowanej w tylnym trzonie obiektu. Wprowadzenie windy dla samochodów pozwoli zyskać dodatkowe miejsca parkingowe, ale decyzję o jej wprowadzeniu pozostawiono otwartą.

Red biura klasy A – Wrocław

RED – biura klasy A – Wrocław

Wrocław
główny projektant: arch. Renata Majchrzak
konstrukcja: inż Grzegorz Rejman [SKOS Konstruktorzy]

Kalendarium:
koncepcja: 2012r
projekt budowlany: 2012/2013r
realizacja: inwestycja na sprzedaż

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 3.746,75m2
powierzchnia podstawowa. biura: 1.680,25m2
powierzchnia pomocnicza: 382,59m2
powierzchnia pomocnicza. komunikacja: 497,99m2
powierzchnia pomocnicza. techniczna: 281,10m2
powierzchnia pomocnicza. parking podziemny: 904,83n2
powierzchnia zabudowy: 282,10m2
ilość kondygnacji podziemnych/nadziemnych: 3/11

Budynek biurowy z powierzchnią handlowo usługową w przyziemiu, trzykondygnacyjnym parkingiem podziemnym.