MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Zabudowa mieszkaniowa – Wrocław

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z powierzchniami usługowymi i biurowymi – Wrocław

Wrocław, ul. Opolska 39
Inwestor: TBS Wrocław Sp. z o. o., Wrocław
Autor: Renata Majchrzak
Współpraca: Katarzyna Kostelecka,
Wizualizacje: OMI Mirek Kaczyński

Kalendarium:
koncepcja: 09.2008r
projekt: 2008-2009r
pozwolenie na budowę: 10.2009
realizacja: planowane rozpoczęcie 2011r

Opis techniczny:
powierzchnia użytkowa całkowita: 9 806,31m2
powierzchnia użytkowa podstawowa: 5 700,62m2
powierzchnia użytkowa mieszkalna PUM: 4 748,49m2
ilość mieszkań: 121
powierzchnia użytkowa pomocnicza: 4 105,69m2
powierzchnia zabudowy: 1 687,68m2

Przedmiotem opracowania był zespół zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z powierzchnia usługową oraz biurową wraz z garażami podziemnymi przewidzianego do realizacji przy ul. Opolskiej 39 / róg ul. Głubczyckiej we Wrocławiu. Przedmiotem inwestycji jest zespół zabudowy wielofunkcyjnej średniej klasy zaprojektowany w obrębie istniejącej zabudowy głównie mieszkaniowej wielorodzinnej. Bezpośrednie sąsiedztwo planowanego zespołu mieszkaniowego stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zlokalizowana wzdłuż ulicy Opolska, powstała w pierwszej połowie XX wieku, nie podlegająca w ostatnich latach pracom remontowo – konserwacyjnym przez co jej stan określić można jako zły. W bezpośrednim otoczenie projektowanej zabudowy zlokalizowane są ponadto budynki mieszkaniowe wielorodzinne powstałe w przeciągu ostatnich 10 lat, ich stylistyka jest zróżnicowana i nie posiada jednolitego charakteru. Zadaniem projektu było stworzenie nowego wizerunku kwartału zabudowy zlokalizowanego w tak różnym otoczeniu przy jednoczesnym stworzeniu przyjaznego środowiska mieszkalnego z usługami towarzyszącymi.

Oszczędna, jednorodna architektura projektowanych obiektów uzupełniona zorganizowanym terenem ma za zadanie podkreślić jednorodność kwartału. Elewacje w jednorodnych podziałach zwieńczone wycofanymi ostatnimi kondygnacjami definiującymi rysunek gzymsu pozwoliły na uzyskanie nowoczesnej, dynamicznej architektury, która podkreśli miejski charakter założenia. Jednocześnie projektowany zespół zachowuje skalę istniejących obiektów, wydzielenie przestrzenne pięciu wolnostojących budynków pozwoliło na uniknięcie dużej intensywności zabudowy tak widocznej w przypadku zabudowy sąsiadującej stworzonej głównie przez wielkokubaturowe obiekty. Zespół zabudowy zaprojektowany w jednorodnej stylistyce posiadać będzie detale i rozwiązania decydujące o charakterze obiektu. W narożniku kwartału przy skrzyżowaniu ulic Opolska i Głubczycka zaprojektowany budynek wielofunkcyjny posiadać będzie elewacje o wertykalnym układzie podkreślonym wycofaniem drugiej kondygnacji. Poziom usługowo – handlowy podkreślono dużymi szkleniami charakterystycznych witryn w systemie stolarki aluminiowej. Drugi towarzyszący obiekt wielofunkcyjny posiadać będzie elewacje już mniej rozbudowane, ale nawiązujace stylistycznie do budynku pierwszego. Zaprojektowane pod budynkami parkingi podziemne wyniesione nad poziom terenu zostały w projekcie wykorzystane dla uporządkowania ruchu w obrębie powierzchni usługowo – handlowych i wydzielenia ruchu kołowego od ruchu pieszego i stworzenia interesującego pasażu pieszego będącego jednocześnie miejscem spotkań.

W kwartale wydzielono trzy strefy zabudowy: pierwsza zlokalizowana bezpośrednio przy ulicy Opolskiej i Głubczyckiej o charakterze zabudowy wielofunkcyjnej stanowiącej przesłonę dla dalszej zabudowy mieszkaniowej, w głębi wydzielono strefę parkingu naziemnego z zielenią rekreacyjną, a za nią zabudowę mieszkaniową wielorodzinną tworzącą przyjazną przestrzeń z wydzielonymi miejscami wspólnymi i terenami zielonymi zaprojektowanymi na dachu podziemnego parkingu. Zaprojektowana droga wewnętrzna przebiegać będzie w sposób nie kolidujący z ruchem pieszym, co podkreślać będzie bezpieczeństwo zaprojektowanego zespołu.